Защита на данните и политика за поверителност GDPR

 

Новите регламенти за защита на личните данни, известни като GDPR, влизат в сила на 25 май 2018 г. Основната цел на GDPR е обединяване на принципите за обработка на лични данни в целия Европейски съюз. Интеркапитал Маркетс обработва Вашите данни, с цел да сключва договори, да съхранява брокерски сметки, да изпълнява безопасно Вашите нареждания, както и да Ви информира за нови продукти и услуги.

Тук ще научите:

 • Какви данни обработваме и с каква цел;
 • Кой следи за правилната обработка на данните при инвестиционния посредник;
 • Към какви институции данните могат да бъдат предоставяни;
 • Какви са Вашите права и какви са задълженията на инвестиционния посредник;
 • Как лесно да управлявате Вашите съгласия.

Какви категории от Вашите лични данни обработваме?

 • За нуждите на откриване на сметка при нас и сключване на договор, ще Ви бъде поискана определена информация, чрез която да установим Вашата идентификация. Основните данни, които обработваме са данни за физическа Ви идентичност (имена, дата на раждане, документ за самоличност, гражданство, местожителство, данни за контакт и др.);
 • Информация относно познанията и опита Ви в областта на инвестициите;
 • Финансова информация като данни за доходи, имущество, банкови сметки и др.
 • Допълнителна инфромация, необходима за изпълнение на нормативните задължения за Вашата идентификация.

Къде събираме Вашите лични данни?

 • Получаваме данните директно от клиента.

Кой контролира данните Ви?

 • В рамките на услугите, които предлагаме, администратотър на Вашите данни е Интеркапитал Маркетс, със седалище в България, гр. София, ул. Добруджа 6, п.к. 1000, имейл: office@intercapital.bg;
 • Информацията, която ни е поверена е добре защитена и се използва основно за подходящи цели.

Достъп до Вашите лични данни – вътре в организационната структура на Интеркапитал Маркетс ще имат единствено служители, упълномощени от инвестиционния посредник и само до необходимата степен. В някои случаи, Вашите лични данни могат да бъдат разкрити от инвестиционния посредник на получатели извън структурата на инвестиционния посредник. В такива случаи, инвестиционният посредник винаги прави задълбочен преглед на правните основания за разкриване на лични данни. Важно е да се знае, че получателят на данни в разбирането на регламента е субектът, който обработва лични данни от името на инвестиционния посредник, и е субектът, на който се предоставят данни за собствени цели ( например, органите на държавната администрация).

Продължителност на обработката на данни:

 • Докато сте клиент на дружеството;
 • За срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението.
 • При определени обстоятелства ако от нас се изисква по-дълъг срок на съхранение по закон.

На кого могат да бъдат разкрити Вашите данни?

 • Упълномощени служители на Инвестиционния посредник;
 • Държавни органи и институции, упълномощени да изискват такъв достъп;
 • Субекти, които си сътрудничат с инвестиционния посредник, например други инвестиционни посредници.

Какви са Вашите права?

 • Имате право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране, право на ограничаване на обработването, право на преносимост, право на оттегляне на съгласие, право на възражение и жалба, както и право на изтриване на личните Ви данни.
 • Можете да управлявате използването на Вашите данни във всеки клон на инвестиционния посредник.