Открий Сметка

 
1 Данни на Клиента 2 Информация за Действителния Собственик 3 FATCA формуляр 4 По избор 5 Complete
Данни на Клиента
Клиент

Друга информация

Корпоративен клиент
Име и Фамилия на представляващия
Документ за самоличност:
Лична карта/ паспорт на Клиента:
Лична карта / паспорт на Пълномощника:
Данни за контакт:
Данъчен офис
Агент (по избор)

Уведомяваме Ви, че администраторът на Вашите лични данни, както е определен от българския Закон за защита на личните данни (ДВ бр.1 / 4.01.2002 г. с изменения), е ИП "Интеркапитал Маркетс" АД, регистриран в гр. София на ул. Добруджа 6, и че предоставянето на лични данни е доброволно и имате право на достъп и коригиране. Личните данни ще бъдат обработени с цел откриване на брокерска сметка