Ochrona danych i polityka prywatności RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Intercapital Markets AD przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, prowadzenia rachunków maklerskich, bezpiecznego realizowania dyspozycji, a także by informować o nowych usługach i produktach.

Ogólne informacje:

 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy

 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych

 • jakim podmiotom dane mogą być udostępnione

 • jakie są Twoje prawa i obowiązki domu maklerskiego

 • w jaki sposób łatwo zarządzisz swoimi zgodami

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 • Podstawowe dane, które przetwarzamy to dane osobowe, kontaktowe i identyfikacyjne.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 • Dane otrzymujemy bezpośrednio od Klienta

Kto jest administratorem Twoich danych?

 • Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Intercapital Markets AD, z siedzibą w Bułgarii, przy ul. Dobrudza 6, Sofia 1000, adres e-mail: office@intercapital.bg

 • Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do właściwych celów.

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Intercapital Markets będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Dom Maklerski pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Dom Maklerski odbiorcom poza strukturą Domu Maklerskiego. Zawsze w takiej sytuacji Dom Maklerski dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Domu Maklerskiego, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

 • Uprawnieni pracownicy Domu Maklerskiego

 • Organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu

 • Podmioty współpracujące z Domu Maklerskiego, np. kurierzy lub producenci kart płatniczych

Jakie są Twoje prawa?

 • Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym: prawo dostępu do nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.

 • Pamiętaj jednak, że podczas zawierania umowy, niektóre dane są niezbędne do jej podpisania.

 • Formalności związanie z zarządzaniem Twoimi danymi załatwisz w oddziale Intercapital Markets AD.


 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty