Załącznik Nr 14

Zastrzeżenia dotyczące obrotu akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym  z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych

 

 

Informację wstępne:

Akcje wyemitowane przez emitenta z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub  z siedzibą poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale będącego krajowym emitentem zgodnie z właściwymi przepisami prawa amerykańskiego („emitenci amerykańscy”), oznaczone oznaczeniami „REGS” i „S”, których notowania oznaczane są liczbą porządkową „18” („obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych”) podlegają określonym ograniczeniom w obrocie wynikającym z właściwych przepisów prawa amerykańskiego. 

Informacje ogólne na temat rodzaju i zakresu ograniczeń w obrocie wskazanymi powyżej akcjami, wynikających z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych, które jednak mogą nie zawierać wszystkich informacji mających zastosowanie do danych akcji zostały zawarte w pkt I i II poniżej. 

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu wynikających z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych ograniczeń dotyczących obrotu danymi akcjami podawane są do wiadomości publicznej przez emitenta danych akcji oraz publikowane na stronie internetowej Giełdy w zakładce dotyczącej informacji o notowaniach danych akcji.  

 

I. Zastrzeżenia w związku z Regulacją S – informacje podstawowe: 

PRZEDMIOTOWE AKCJE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ REJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY 

O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. [ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933] (DALEJ

„USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY ANI

SPRZEDAŻY NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH [ANG. U.S. PERSONS] (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH

WARTOŚCIOWYCH [ANG. REGULATION S] (DALEJ „REGULACJA S”)). AKCJE OFEROWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ OSÓB INNYCH NIŻ OSOBY AMERYKAŃSKIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH W RAMACH TRANSAKCJI ZWOLNIONYCH Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY REGULACJI S.

AKCJE STANOWIĄ „RESTRICTED SECURITIES” ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ 

W ZASADZIE NR 144(A)(3) [ANG. RULE 144(A)(3)] PRZYJĘTEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 

O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO OBEJMOWANE, OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ODSPRZEDAWANE, DOSTARCZANE ANI DYSTRYBUOWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW (A)(I) W RAMACH TRANSAKCJI ZAGRANICZNEJ [ANG. OFFSHORE TRANSACTION] SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGI OKREŚLONE W REGULACJI

S, (II) ZGODNIE Z DOSTĘPNYM ZWOLNIENIEM Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH 

W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB (III) NA PODSTAWIE SKUTECZNEGO OŚWIADCZENIA O REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. ODSPRZEDAŻ LUB DALSZE OFEROWANIE AKCJI ZA GRANICĄ W OPARCIU O REGULACJĘ S NIE MOŻE BYĆ OBJĘTE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) W WYNOSZĄCYM JEDEN ROK

OKRESIE OGRANICZENIA DYSTRYBUCJI [ANG. DISTRIBUTION COMPLIANCE PERIOD] ZGODNIE 

Z REGULACJĄ S. TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TAKIE AKCJE, MOGĄ BYĆ ZAWIERANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

 

II. Zastrzeżenia w związku z Regulacją S – informacje rozszerzone: 

 

PRZEDMIOTOWE AKCJE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ REJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY 

O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. [ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933] (DALEJ

USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY ANI

SPRZEDAŻY NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB 

Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH [ANG. U.S. PERSONS] (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH [ANG. REGULATION S] (DALEJ „REGULACJA S”)). AKCJE OFEROWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ OSÓB INNYCH NIŻ OSOBY AMERYKAŃSKIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH W RAMACH TRANSAKCJI ZWOLNIONYCH Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY REGULACJI S.

AKCJE STANOWIĄ „RESTRICTED SECURITIES” ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ 

W ZASADZIE NR 144(A)(3) [ANG. RULE 144(A)(3)] PRZYJĘTEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 

O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO OBEJMOWANE, OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ODSPRZEDAWANE, DOSTARCZANE ANI DYSTRYBUOWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW (A)(I) W RAMACH TRANSAKCJI ZAGRANICZNEJ [ANG. OFFSHORE TRANSACTION] SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGI OKREŚLONE W REGULACJI

S, (II) ZGODNIE Z DOSTĘPNYM ZWOLNIENIEM Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH 

W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB (III) NA PODSTAWIE SKUTECZNEGO OŚWIADCZENIA O REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. ODSPRZEDAŻ LUB DALSZE OFEROWANIE AKCJI ZA GRANICĄ W OPARCIU O REGULACJĘ S NIE MOŻE BYĆ OBJĘTE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) W WYNOSZĄCYM JEDEN ROK

OKRESIE OGRANICZENIA DYSTRYBUCJI [ANG. DISTRIBUTION COMPLIANCE PERIOD] ZGODNIE 

Z REGULACJĄ S. TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TAKIE AKCJE, MOGĄ BYĆ ZAWIERANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

 

PRZYJMUJĄC TAKIE AKCJE ICH POSIADACZ OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE (A) NIE JEST OSOBĄ AMERYKAŃSKĄ (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S)  ORAZ (B) NIE POSIADA AKCJI NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSOBY AMERYKAŃSKIEJ.

 

Poniższe terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Zasadzie 902 [ang. Rule 902] wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”).

 1. Oferta lub sprzedaż może nastąpić wyłącznie w ramach Transakcji Zagranicznej [ang. Offshore Transaction].
 2. Na terytorium Stanów Zjednoczonych emitent, Dystrybutor [ang. Distributor], ich podmioty powiązane lub osoby działające w ich imieniu – dla potrzeb Zasady 903 [ang. Rule 903] oraz sprzedający, podmiot powiązany lub osoby działające w ich imieniu – dla potrzeb Zasady 904 [ang. Rule 904] nie mogą prowadzić Działań Nakierowanych na Sprzedaż [ang. Directed Selling Efforts].
 3. Wdrożenie Ograniczeń Oferty [ang. Offering Restrictions] ma charakter obowiązkowy.
 4. Przed końcem wynoszącego jeden rok Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] obowiązuje zakaz prowadzenia oferty i sprzedaż na rzecz Osoby Amerykańskiej oraz na rachunek i z korzyścią dla Osoby Amerykańskiej (z wyjątkiem Dystrybutora).
 5. Przed końcem Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] oferta lub sprzedaż może być prowadzona wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
  1. Nabywca papierów wartościowych (inny niż Dystrybutor) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż nie jest Osobą Amerykańską i nie nabywa takich papierów wartościowych na rachunek lub z korzyścią dla Osoby Amerykańskiej bądź też jest Osobą Amerykańską i zakupił papiery wartościowe w ramach transakcji nieobjętej wymogiem rejestracji określonym w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.
  2. Nabywca papierów wartościowych zobowiązany jest do odsprzedaży takich papierów wartościowych wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulacji S [ang. Regulation S] („Regulacja S”) wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji, a ponadto zobowiązany jest do zawierania transakcji zabezpieczających, których przedmiotem są takie papiery wartościowe, wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych.
  3. Papiery wartościowe Krajowego Emitenta muszą być opatrzone zastrzeżeniem zezwalającym na ich przenoszenie wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji, a także zezwalającym na zawieranie transakcji zabezpieczających, których przedmiotem są takie papiery wartościowe, wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych.
  4. Zgodnie z postanowieniami umowy lub swojego statutu, regulaminu lub porównywalnego dokumentu emitent zobowiązany jest odrzucić wniosek o rejestrację przeniesienia papierów wartościowych w przypadku, gdy nie nastąpiło ono zgodnie z przepisami Regulacji S, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji, przy czym w przypadku gdy papiery wartościowe są papierami wartościowymi na okaziciela bądź też przepisy prawa obcego nie pozwalają emitentowi papierów wartościowych na odrzucenie wniosku  o rejestrację przeniesienia papierów wartościowych, konieczne jest wdrożenie innych uzasadnionych procedur (np. zastosowanie określonego w poprzedzającym ustępie zastrzeżenia) zapobiegających przeniesieniu papierów wartościowych niezgodnie  z postanowieniami Regulacji S.
  5. Każdy Dystrybutor sprzedający papiery wartościowe przed końcem wynoszącego jeden rok Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] na rzecz Dystrybutora, dealera [ang. dealer] (zgodnie z definicją tego terminu określoną  w art. 2(a)(12) Ustawy o papierach wartościowych) lub osoby otrzymującej prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za sprzedaż, zobowiązany jest do przekazania nabywcy potwierdzenia lub innej informacji wskazującej, że nabywca podlega tym samym co Dystrybutor ograniczeniom w zakresie oferty i sprzedaży. 
 6. W przypadku oferty lub sprzedaży papierów wartościowych przed końcem wynoszącego jeden rok Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] przez dealera (zgodnie z definicją tego terminu określoną w art. 2(a)(12) Ustawy o papierach wartościowych) lub osobę otrzymującą prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za oferowane lub sprzedawane papiery wartościowe:
  1. Sprzedający i osoba działająca w jego imieniu nie może posiadać wiedzy o tym,  że adresat oferty lub nabywca jest Osobą Amerykańską; oraz
  2. W przypadku, gdy sprzedający lub osoba działająca w imieniu sprzedającego posiada wiedzę o tym, że nabywca jest dealerem (zgodnie z definicją tego terminu określoną  w art. 2(a)(12) Ustawy o papierach wartościowych) lub osobą otrzymującą prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za sprzedawane papiery wartościowe, wówczas sprzedający lub osoba działająca w imieniu sprzedającego zobowiązana jest do przekazania nabywcy potwierdzenia lub innej informacji wskazującej, że papiery wartościowe mogą być oferowane i sprzedawane w wynoszącym jeden rok Okresie Ograniczenia Dystrybucji [ang.

                         Distribution                 Compliance                 Period]                 wyłącznie                 zgodnie 

z przepisami Regulacji S, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z wymogów rejestracji określonych w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.

 1. W przypadku oferty lub sprzedaży papierów wartościowych przez członka kierownictwa lub dyrektora emitenta lub Dystrybutora, który jest osobą powiązaną emitenta lub Dystrybutora wyłącznie z racji sprawowania takiego stanowiska, obowiązuje zakaz wypłaty prowizji, opłat lub innego wynagrodzenia w związku z taką ofertą lub sprzedażą, poza zwykłą i zwyczajowo stosowaną prowizją maklerską, którą otrzymałaby osoba realizująca taką transakcję jako agent.
 2. Kapitałowe papiery wartościowe Krajowych Emitentów nabyte od emitenta, Dystrybutora lub ich podmiotów stowarzyszonych w ramach transakcji podlegającej warunkom określonym  w Zasadzie 901 [ang. Rule 901] lub Zasadzie 903 [ang. Rule 903] uważa się za „restricted securities” zgodnie z definicją tego terminu określoną w Zasadzie 144 [ang. Rule 144]  (dalej „Zasada 144”) wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Odsprzedaż takich papierów wartościowych („restricted securities”) przez nabywcę zagranicznego może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S, zgodnie z wymogami rejestracji określonymi

w przepisach Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach zwolnienia  z takich wymogów. Wszelkie „restricted securities”, zgodnie z definicją tego terminu określoną  w Zasadzie 144, stanowiące kapitałowe papiery wartościowe Krajowego Emitenta, zachowują status „restricted securities” niezależnie od faktu ich nabycia w ramach transakcji odsprzedaży zawartej zgodnie z Zasadą 901 lub 904.

Detailed information on the type and scope of the US securities laws restrictions applicable to the shares, referred to in § 3a and § 14a of Division 1 of the Detailed Exchange Trading Rules (published on the Exchange website): https://www.gpw.pl/regulation-s

Download text in pdf:

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty