Регулации

Надзорна дейност

Интеркапитал Маркетс АД е  лицензиран и регулиран от българската комисия за финансов надзор с лиценз № RG-03-0204 / 24.02.2006. Този лиценз ни дава право да получаваме инструкции и изпълняваме сделки с всички видове финансови инструменти и на всички действащи фондови борси, както и да сключваме сделки от името на клиенти с договор за доверително управление.

Клон в Полша

Клонът на Интеркапитал Маркетс в Полша също попада под регулацията на българската Комисия за финансов надзор, като също така е регулиран и от финансовия надзорен орган в Полша.

Защита на клиентските средства

Интеркапитал Маркетс съхранява всички клиентски активи в отделни сметки. Целта на тази политика, наречена „Правила за клиентски средства“, е да защити парите на клиентите ни. Тя гарантира ясно разграничаване между парите, които принадлежат на Интеркапитал Маркетс и парите, които принадлежат на нашите клиенти, и които са защитени от искове на трети лица към Интеркапитал Маркетс.

Интеркапитал Маркетс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите и клиентите ни получават защитата, предоставена от този фонд. Фондът осигурява изплащане на компенсации на непрофесионалните клиенти на инвестиционния посредник, когато той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с финансовото му състояние. Фондът изплаща компенсация на всички непрофесионални клиенти на инвестиционния посредник, които отговарят на законовите условия. Размерът на компенсацията е 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лева (до 20 460 Евро). За повече информация може да посетите интернет страницата http://sfund-bg.com .

1. / 2. Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на всички нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти 2017 година

3. Публикуване на делегиран регламент 2017/576 за 2017 г.

Инвестиционните посредници публикуват за всеки клас финансови инструменти обобщение на анализа и заключенията, които правят от своя подробен мониторинг на качеството на изпълнението на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение, на които те са изпълнили всички нареждания на клиенти за предходната година. Информацията включва:
1. а) обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение; - съгласно чл. 4 от действащата политика на ИП за работа в най-добър интерес на клиента и за постигане на най-добрите резултати за клиентите, най-добро изпълнение (best execution) има когато:
a) ИП сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добро изпълнение.
b) ИП е изпълнил задължението си да действа в най-добър интерес на клиента, ако е положил разумни усилия да установи най-добрата за клиента цена съгласно следните фактори (чл. 30, ал. 1 ЗПФИ):
- условията на нареждането (цена, количество, валидност);
- размер на разходите;
- времето за изпълнение на нареждането;
- вероятността за сключване на сделката, както и за нейния сетълмент;
- обем на нареждането, неговия характер или други аспекти имащи съществено значение за изпълнение на нареждането.
c) ИП е изпълнил задълженията си да действа в най-добър интерес за постигане на най-добър резултат, когато следва специални инструкции на клиента при изпълнение на нареждането или предава нареждането за изпълнение на друго лице.
б) описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата за изпълнение на нареждания – няма такива обстоятелства за ИП по отношение местата за изпълнение
в) описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги – не са налице такива обстоятелства за ИП по отношение местата за изпълнение на ИП
г) описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила; - през 2017 г. няма промяна в местата за изпълнение, до които ИП има пряк достъп в качеството си на директен член на съответния пазар (БФБ-София АД, WSE, NewConnect). По отношение на местата за изпълнение (в лицето на трети брокери, чрез които ИП има достъп до чуждестранни пазари), през 2017 г. ИП е прекратило отношенията си с Neonet Securities (поради прекратяване дейността на съответния брокер) и с Global Prime Partners (поради факори, свързани с ограничаване на разходите за външни услуги и по-конкретно ограничаване генерирането на месечни такси за поддръжка на сметката при съответния брокер) и е установило отношения с Pareto Securities, KCG Securities Europe Ltd.
д) обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания; - съгласно чл. 6 от действащата политика на ИП за работа в най-добър интерес на клиента и за постигане на най-добрите резултати за клиентите, най-добро изпълнение (best execution):
Теглото на всеки фактор и начините за неговото определяне за нареждания на професионални и на непрофесионални клиенти са както следва:
a) За непрофесионални клиенти: факторите по т. 1 по-горе са подредени съответно от най-голямо към най-малко относително тегло. Цената представлява най-важният елемент от оценката за най-добра реализация.
b) За професионални клиенти: факторите по т. 1 по-горе са подредени съответно от най-голямо към най-малко относително тегло. В повечето случаи цената представлява най-важният елемент от оценката за най-добра реализация. При някои обстоятелства ИП може да вземе решение (в зависимост от спрецификата на клиента, поръчката и инструмента или пазара) да приеме различна поредност на факторите за относително тегло.
Съгласно чл. 24 от от действащата политика на ИП за работа в най-добър интерес на клиента и за постигане на най-добрите резултати за клиентите, най-добро изпълнение (best execution):
Изпълнение на нареждания за различни видове клиенти:

 

Най-добър резултат

Непрофесионален

Професионален

 

Условия

незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;

 

незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;

 

незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;

 

незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;

 

ИП информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

 

 

е) обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента; - няма други критерии при клиентите на дребно;
ж) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575; - не е прилагано в съответствие с дейността на дружеството;
з) когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС. – не е прилагано в съответствие с дейността на дружеството;

4. / 5. Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на всички нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти 2018 година

6. Публикуване на делегиран регламент 2017/576 за 2018 г.

Инвестиционните посредници публикуват за всеки клас финансови инструменти обобщение на анализа и заключенията, които правят от своя подробен мониторинг на качеството на изпълнението на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение, на които те са изпълнили всички нареждания на клиенти за предходната година. Информацията включва:

 

а) обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение;  Съгласно чл. 4 от действащата политика на ИП за работа в най-добър интерес на клиента и за постигане на най-добрите резултати за клиентите, най-добро изпълнение (best execution) има когато:

 

  • ИП сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добро изпълнение.

 

  • ИП е изпълнил задължението си да действа в най-добър интерес на клиента, ако е положил разумни усилия да установи най-добрата за клиента цена съгласно следните фактори (чл. 84, ал.1 от ЗПФИ):

                                  - условията на нареждането (цена, количество, валидност);

-  размер на разходите;

-  времето за изпълнение на нареждането;

-  вероятността за сключване на сделката, както и за нейния сетълмент;

-  обем на нареждането, неговия характер или други аспекти, имащи съществено значение за изпълнение на нареждането.

  • ИП е изпълнил задълженията си да действа в най-добър интерес за постигане на най-добър резултат, когато следва специални инструкции на клиента при изпълнение на нареждането или предава нареждането за изпълнение на друго лице.

б) описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата за изпълнение на нареждания – няма такива обстоятелства за ИП по отношение местата за изпълнение.

в) описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги – не са налице такива обстоятелства за ИП по отношение местата за изпълнение на ИП.

г) описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила; - през 2018 г. няма промяна в местата за изпълнение, до които ИП има пряк достъп в качеството си на директен член на съответния пазар (БФБ-София АД, WSE, NewConnect). По отношение на местата за изпълнение (в лицето на трети брокери, чрез които ИП има достъп до чуждестранни пазари), през ноември 2017 г. ИП е установило отношения с Pareto Securities и през декември 2017 г. Pareto Securities ги прекратява поради малък размер на всяка отделна сделка. Също така през 2018 г. ИП е прекратило отношенията си с KCG Securities Europe Ltd, тъй като KCG Securities Europe Ltd беше купено от Virtu Financial Inc, поради което договорът ни се прехвърли първо с Virtu Americas LLC, а след това в очакване на Brexit – към Virtu Financial Ireland Limited; и двете са част от Virtu Financial Inc.

д) обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания; - съгласно чл. 6 от действащата политика на ИП за работа в най-добър интерес на клиента и за постигане на най-добрите резултати за клиентите, най-добро изпълнение (best execution):

Теглото на всеки фактор и начините за неговото определяне за нареждания на професионални и на непрофесионални клиенти са както следва:

a)     За непрофесионални клиенти: факторите по т. 1 по-горе са подредени съответно от най-голямо към най-малко относително тегло. Цената представлява най-важният елемент от оценката за най-добра реализация.

b)    За професионални клиенти: факторите по т. 1 по-горе са подредени съответно от най-голямо към най-малко относително тегло. В повечето случаи цената представлява най-важният елемент от оценката за най-добра реализация. При някои обстоятелства ИП може да вземе решение (в зависимост от спрецификата на клиента, поръчката и инструмента или пазара) да приеме различна поредност на факторите за относително тегло.

Съгласно чл. 24 от от действащата политика на ИП за работа в най-добър интерес на клиента и за постигане на най-добрите резултати за клиентите, най-добро изпълнение (best execution):

Изпълнение на нареждания за различни видове клиенти:

 

Най-добър резултат

Непрофесионален

Професионален

 

Условия

незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;

 

незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;

 

незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;

 

незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;

 

ИП информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

 

 

ж) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575; - не е прилагано в съответствие с дейността на дружеството;

 

з) когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС. – не е прилагано в съответствие с дейността на дружеството;